Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1    Toepasselijkheid

1.    Op alle door Metalwire BV, verder te noemen Metalwire, gedane aanbiedingen, alle met Metalwire gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede op alle verbintenissen met Metalwire, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.    De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk overeengekomen en door Metalwire bevestigd.
3.    Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Metalwire schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 2  Aanbiedingen en prijzen

1.    Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Metalwire is niet gehouden een opdracht, die nog niet schriftelijk is geaccepteerd, uit te voeren.
2.    Onjuistheden in de orderbevestiging van Metalwire dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Metalwire te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de wederpartij daaraan gebonden is.
3.    Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders door Metalwire is vermeld en geschieden onder voorbehoud van prijswijziging.
4.    Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Metalwire gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.    De wederpartij mag een gegeven order niet annuleren. Indien de wederpartij een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Metalwire en de winstderving door Metalwire, te vermeerderen met BTW, aan Metalwire te vergoeden.

Art. 3    Levering en risico

1.    Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vereengekomen.
2.    Bij franco levering bepaalt Metalwire de wijze van verzending. Indien een andere wijze van verzending moet worden gevolgd, zijn de eventuele meerdere kosten voor rekening van de wederpartij.
3.    Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Metalwire niet tot schade vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De wederpartij is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Metalwire niet binnen een door de wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Metalwire is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
4.    De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Metalwire benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Metalwire benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
5.    Indien de wederpartij de door Metalwire ter aflevering aangeboden goederen niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bv. vervoers-, opslag- en bewaarkosten, voor rekening van de wederpartij en zijn de goederen voor zijn risico.
6.    Ongeacht de wijze van levering, reizen de gekochte goederen voor risico van de     wederpartij vanaf het tijdstip dat zij onze fabriek, ons depot of magazijn verlaten.
7.    Het door de wederpartij, of door deze aangewezen ontvanger, getekend exemplaar van een verzendadvies, vrachtbrief, reçu of ontvangstbevestiging of in andere vorm, geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door de wederpartij compleet en in uiterlijk goede staat zijn ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde aantekening van de ontvanger op het betreffende document.
8.    Mogelijke onjuistheden op offertes/orderbevestigingen, waarbij sprake is van (een) (rekenkundige) fout(en), zullen worden gerectificeerd zonder dat dit Metalwire kan verplichten de overeenkomst conform het abusievelijk opgemaakte stuk uit te voeren.
9.    De wederpartij draagt het risico voor schade, veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte gegevens, alsmede door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
10.    Door Metalwire verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard     en vrijblijvend.
11.    Metalwire is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Art. 4     Eigendomsvoorbehoud

1.    Metalwire behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren goederen voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook terzake van alle geleverde en te leveren goederen geheel door de wederpartij zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer overeenkomsten.
2.     Indien de wederpartij niet, of niet geheel voldoet aan zijn verplichtingen, is Metalwire gerechtigd de geleverde goederen, zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst, terug te (laten) halen.
De wederpartij is verplicht Metalwire hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan een boete verschuldigd zal zijn gelijk aan 10% van de koopprijs per dag, met als maximum het factuurbedrag van de terug te halen goederen, vermeerderd met rente en kosten.
3.    De wederpartij is niet gerechtigd de nog niet betaalde goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
4.    De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Metalwire te bewaren.
5.    De wederpartij komt jegens Metalwire geen retentierecht op de door Metalwire geleverde goederen toe.

Art. 5    Garantie

1.     Metalwire staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen in overeenstemming met hetgeen de wederpartij krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Metalwire verleent slechts garantie, indien en voor zover bij iedere overeenkomst een schriftelijke garantieverklaring is afgegeven. In de schriftelijke garantieverklaring staat tevens de duur van de garantie vermeld. Mochten zich gebreken voordoen in de door Metalwire geleverde goederen, die onder een garantie vallen, als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Metalwire de betrokken goederen herstellen, geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Metalwire.
2.         De garantie strekt zich nooit verder uit dan de omvang en inhoud van de door de     toeleverancier van Metalwire verleende garantie.
3.     Alle door Metalwire gegeven adviezen en door Metalwire verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Metalwire te leveren goederen zijn geheel vrijblijvend en worden door Metalwire verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Metalwire verleent terzake geen enkele garantie.

Art. 6  Klachten

1.    Gelet op de aard en samenstelling van de produkten van Metalwire vormen     kwaliteits- en gewichtsafwijkingen, die niet groter zijn dan de gebruikelijke     toleranties, geen grond voor enige klacht.
2.    Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde goederen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij, schriftelijk gemotiveerd bij Metalwire te worden ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Metalwire.
3.     Indien een klacht gegrond is, heeft Metalwire het recht de betreffende goederen naar haar keuze te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen. In dit geval dient de wederpartij de goederen onverwijld aan Metalwire terug te geven.
4.         De wederpartij zal aan het gegrond zijn van de klacht geen recht op wijziging of     ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door     wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.
5.         Een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.    De wederpartij dient de geleverde goederen meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
7.    Indien de wederpartij reclameert is hij verplicht Metalwire in de gelegenheid te stellen  de goederen te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De wederpartij is verplicht om de goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van Metalwire te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
8.    Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde goederen geven de wederpartij geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde goederen.
9.    De wederpartij dient eventuele onjuistheden in facturen van Metalwire binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Metalwire mede te delen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Art. 7  Overmacht

1.    Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt. Situaties die als overmacht te kwalificeren zijn, zijn onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Metalwire onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Metalwire afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Metalwire zijn ingeschakeld
2.     Indien Metalwire haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht is Metalwire gerechtigd hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht.. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
3.     Indien Metalwire bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 8  Betaling

1.     Betaling van alle facturen van Metalwire dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat korting en/of schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.     Metalwire heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
3.     Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen termijn, is Metalwire gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.
4.     Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
5.     De wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Metalwire is steeds bevoegd om alles wat zij aan de wederpartij schuldig is te verrekenen met wat de wederpartij en/of aan de wederpartij gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Metalwire schuldig is/zijn.
6.     Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de wederpartij gehouden Metalwire hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.     Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Art. 9  Opschorting en ontbinding

In alle gevallen dat de wederpartij:
a)    in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, in – voorlopige – surséance van betaling verkeert of een verzoek daartoe wordt ingediend, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b)    onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden;
c)    enige uit kracht der wet of deze Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d)    nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen;
e)    overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft Metalwire door het enkel plaatsvinden van één van bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht:
a.     hetzij de uitvoering van de door haar nog niet volledig uitgevoerde opdrachten op te schorten zolang de wederpartij, ter beoordeling van Metalwire, geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld;
b.     hetzij de overeenkomst via een buitengerechtelijke verklaring, dan wel via een gerechtelijke procedure te ontbinden;
c.     hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij, op grond van de door Metalwire verrichte leveringen en/of werkzaamheden terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde terug te vorderen;
alles onverminderd de overige rechten van Metalwire op vergoeding van de kosten, schades, interesten etc.

Art. 10  Aansprakelijkheid

1.     Buiten het bepaalde in artikel 5 heeft de wederpartij geen enkele aanspraak op Metalwire wegens gebreken in of met betrekking tot de door Metalwire geleverde goederen. Metalwire is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Metalwire.
2.     Metalwire is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3.     Metalwire is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a.  het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van goederen vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzigingen;
b.  het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de goederen;
c.  normale slijtage;
d. verkeerd of onoordeelkundig gebruik;
e.  het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de goederen.
f.  het achterlaten van zaken op of in de nabijheid van de plaats waar Metalwire werkzaamheden dient te verrichten.
4.    In alle gevallen waarin Metalwire gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 10.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Metalwire, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
5.    Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Metalwire, is Metalwire niet aansprakelijk. De wederpartij vrijwaart Metalwire tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Metalwire.
6.    Na constatering van een tekortkoming in een goed is de wederpartij verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
7.    Iedere vordering op Metalwire, tenzij deze door Metalwire is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Art. 11  Toepasselijk recht

1.     Op alle door Metalwire gesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.     De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten..

Art. 12  Geschillenbeslechting

1.    Eventuele geschillen tussen Metalwire en de wederpartij zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Roermond, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2.    De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Metalwire is gevestigd.

Art. 13  Deponering

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
voor Limburg te Venlo.

Art. 14 Overige bepalingen

1.    De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Metalwire en de wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
2.    Indien de wederpartij namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Metalwire aansprakelijk als ware hij zelf de wederpartij.

 

METALWIRE B.V. – HORST

P.H.E. Janssen